202104017, BSL-3/ABSL3 ve BSL2 Laboratuvar Sistem Alım İhalesi

ihale tarihi: 
05.05.2021
İhale No: 
202104017

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: 202104017, BSL-3/ABSL3 ve BSL2 Laboratuvar Sistem Alım İhalesi

 

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, BSL-3/ABSL3 ve BSL2 Laboratuvar Sistemi Kurulumu Alım İhalesi

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

 

Tarihi ve saati: 05/05/2021, Çarşamba Günü, Saat 11:00

 

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

 

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satın Alma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerden talep edilen belgeler:

1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası

2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi

3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

4. Ticaret sicil gazetesi

5. Mali yeterlilik belgeleri

6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu

7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge

8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları

9. Yüklenici ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 05/05/2021, Çarşamba Günü, Saat 09:30

 

  1. İdari Şartname
  2. Teknik Şartname
  3. Sözleşme Taslağı
  4. Birim Fiyat Teklif Mektubu
  5. Birim Fiyat Teklif Cetveli
  6. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
  7. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

 

 

Son güncelleme tarihi: 27.04.2021