202201035 - HD Video Endoskopi Sistemi Alımı İhalesi

ihale tarihi: 
22.02.2022
İhale No: 
202201035

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: HD Video Endoskopi Sistemi Alımı İhalesi İhale No: 202201035
Usulü, niteliği ve miktarı: Açık İhale, 1Adet
Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul
Tarihi ve saati: 22.02.2022 Salı Saat:11:00
İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.
Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekont’unu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

İsteklilerden talep edilen belgeler:
1. Tebligat için adres beyanı ve irtibat için telefon, elektronik posta adresi ve varsa faks numarası
2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi
3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
4. Ticaret sicil gazetesi
5. Mali yeterlilik belgeleri
6. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu
7. İhale dosyasının satın alındığına dair belge
8. İdari Şartname ve Sözleşme Taslağının okunup kabul edildiğine dair kaşeli, imzalı nüshaları
9. EKAP’tan alınan yasaklı olunmadığına dair kaşe ve ıslak imzalı belge.
10. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü
11. Banka Geçici Teminat Mektubu

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satın alma Müdürlüğü, İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul
İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 22.02.2022 Salı Saat: 10.00
İdari Şartname
1. Teknik Şartname
2. Sözleşme Taslağı
3. Birim Fiyat Teklif Mektubu
4. Birim Fiyat Teklif Cetveli
5. Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağı
6. Yasaklı Olunmadığına Dair Taahhütname
7. Yüklenici Ve Alt Yükleniciler İçin İSG Prosedürü

Son güncelleme tarihi: 09/02/2022