İstanbul İli Şile İlçesindeki Taşınmazların Satışı İhalesi / İhale No: 202012009 ihalesi

ihale tarihi: 
15.12.2020
İhale No: 
202012009

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜ MAL ALIMI İÇİN İHALE İLANI

Adı: İstanbul İli Şile İlçesindeki Taşınmazların Satışı  İhalesi /  İhale No: 202012009 ihalesi

 

Usulü, niteliği ve miktarı: Açık Teklif Usülü , 248.046,55 m²  Taşınmaz Satışı (İdari şartnamede detayları belirtilmiştir)

Yapılacağı yer: YEDİTEPE Üniversitesi

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, Satınalma Müdürlüğü 34755Ataşehir/İstanbul

 

Tarihi ve saati: 15/12/2020 , Salı Günü, Saat 11:00

İhale doküman bedeli: 500 TL’dir. YEDİTEPE Üniversitesi’nin Yapı Kredi Bankası A.Ş. İnönü Caddesi Kurumsal şubesi TR30 0006 7010 0000 0073 6936 59 nolu hesabına yatırılır.

İhale dokümanı YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir.

 

Ancak, ihaleye teklif verecek olan isteklilerin Satınalma Müdürlüğünden, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontunu sunarak ihale dosyasını teslim alması zorunludur.

 

İsteklilerin aşağıda sayılan belgeleri teklifleri ile birlikte sunmaları gerekir:

a)            Standart Formlar:

Fiyat Teklif Mektubu

İlgili Ticaret / Sanayi Odası Onaylı İhale Durum Belgesi

b)           Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan tarihinin veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge ya da Ticaret Sicil Gazetesi

c)            Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

d)           İhale dokümanı içinde yer alan standart forma uygun olarak hazırlanmış teklif mektubu,

e)           Vekâleten teklif vermesi halinde, vekil adına düzenlenmiş, teklif vermeye ve ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

f)            Kayıtlı olduğu meslek odasından ihalelerden yasaklı olmadığına dair belge, (ihale durum belgesi)

g)            İstekliye ait ıslak imzalanmış ve kaşelenmiş EKAP’tan alınan Yasaklı Firma Sorgulama belgesi

h)           İstekli tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş idari şartname ve sözleşme taslağı,

i)             İhale dokümanlarını almak için bankaya yatırılması gereken 500 TL’nin yatırıldığını gösteren dekont,

j)    500.000 TL (Beş yüz bin Türk Lirası) tutarında geçici teminat mektubu

 

İhale dosyası teslim yeri: YEDİTEPE Üniversitesi Satınalma Müdürlüğü,

İnönü Mah, Kayışdağı Cd. No:326A, 34755 Ataşehir /İstanbul

İhale dosyası son teslim tarihi ve saati: 15/12/2020, Salı Günü, Saat 10:00