ÜNİVERSİTEMİZ MÜLKİYETİNDE BULUNAN TAŞINMAZLARIN SATIŞI İLE İLGİLİ İHALE İLANI

ihale tarihi: 
15.06.2020
İhale No: 
2020/06/001

MADDE 1- SATIŞI YAPAN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.1 Adı: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü
1.2 Adresi: Yeditepe Üniversitesi İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Rektörlük Satınalma Müdürlüğü No:326/A 34755 Ataşehir/İstanbul

1.3 Telefon numarası (0216) 578 02 09
1.4 Faks numarası: (0216) 578 06 24
1.5 Elektronik posta adresi: satinalma1@yeditepe.edu.tr

 

MADDE 2- İHALE KONUSU İŞE İLİŞKİN BİLGİLER:
2.1- İhale konusu işin adı: Mülkiyetimizde bulunan ve şartnamede ada, pafta ve parsel detayları belirtilen toplam 168.043 m2 taşınmazların kapalı zarf usulü ile peşin bedelle mülkiyet satışı yapılacaktır.

 

MADDE 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
3.1- İhalenin yapılacağı yer: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü Satınalma Müdürlüğü Kat:Zemin
3.2- İhale dokümanının satın alınabileceği yer: Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü İnönü Mahallesi Kayışdağı Caddesi Rektörlük Satınalma Müdürlüğü No:326/A 34755 Ataşehir/İstanbul
İhale dokümanının satış bedeli: 3.000,00 (Üç bin Türk Lirası) TL dir.
3.3- İstekliler, ihale dokümanının 3.000,00 (Üç bin Türk Lirası) TL satış bedelini, Yeditepe Üniversitesine ait TR 600006701000000092667192 nolu hesabına yatıracaklardır.

3.4- Taşınmaza ait geçici teminat bedeli 5.000.000-TL (Beş milyon Türk Lirası)’dır.

MADDE 4- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER
4.1- İlgisine göre Ticaret, Sanayi, Esnaf Odasına kayıtlı olduğunu gösterir 2020 tarihli olarak tanzim edilen Oda Kayıt Sicil Örneğini vermek,
4.2- Tebligat için Türkiye'deki adresini gösteren belge,
4.3- Gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza sirküsü ile kimlik fotokopisini vermek, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin asılları,
4.4- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin Yetki Belgesi ve noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi asılları,
4.5- Vakıf Yükseköğretim İhale Yönetmeliğine  göre teminat olarak kabul edilen değerlerden olmak şartıyla teklif edilecek taşınmaza ait geçici teminatın yatırıldığına ilişkin makbuz, banka dekontu, banka teminat mektubu (banka teminat mektubu verilmesi halinde mektubun süresiz ve teminatın verildiği banka tarafından teyitli olmalıdır.) asılları,
4.6- İhale dokümanının satın alındığına ilişkin belge ya da makbuz aslı,
4.7- Usulüne uygun olarak hazırlanan ve imzalanan teklif mektubu,
4.8- Sözleşme ve Şartnameyi okuyup kabul ettiğine dair imzalı taahhütnameyi vermek.
4.9- Vergi dairesinden alınacak mükellefiyet kaydı belgesi ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vergi levhasını ibraz etmek,
4.10- Vergi dairesine vergi borcunun bulunmadığına dair vergi dairesinden ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sayfasından alınacak olan vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına ilişkin belgeyi ibraz etmek,
4.11-  Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmadığına dair SGK’dan ya da SGK’nın internet sayfasından alınacak olan “İhale Konusu İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi’ni ibraz etmek
4.12- İhaleye girmek isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişiliği oluşturan ortakların ve ihaleye vekâleten teklif verecek olan isteklilerin yasaklı ve adli sicil kaydı olmadığına dair imzalı taahhütname aslı,

4.13- İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin 3’nci maddede sayılan belgeler ile ortak girişim beyannamesini tekliflerine ekleyeceklerdir.

4.14- Teklif mektuplarının en geç 12.06.2020 saat 17.00' ye kadar ihalenin yapılacağı adresteki Satınalma Müdürlüğü’ne verilmelidir. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya postadan, herhangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

4.15- Satıştan doğacak  bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri, K.D.V. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

4.16- İhale Komisyonu  gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İHALE KOMİSYONU’nca uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise; MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI’nın ONAY’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI’nın ihaleyi onaylamaması halinde, iştirakçi kuruma karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.
4.17- İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
4.18- İhale ilanında belirtilmeyen ya da olmayan hususlarda şartname hükümleri geçerlidir.

İhalenin gerçekleşeceği tarih ve saat: 15.06.2020 Pazartesi Saat: 14:00

İhalenin yapılacağı adres: Manolya Toplantısı İmrendere Mah.Ağva Yolu 3.km 34990 Şile İstanbul